wاینکه صرفأ ما به دیگران کمک می کنیم، موجب فروش برای ما نمی شود. مخاطب برای اینکه قانع شود و از خدمات ما استفاده کند باید به ما اعتماد نیز بکند.

اینکه ما به کسی کمک می کنیم دلیل نمی شود که افراد نیز بخواهند به آسانی به ما کمک کنند و در واقع از ما خرید کنند.

پس در اینجا باید محتوایی را تولید کرد که به فرآیند اعتمادسازی مخاطب کمک کند. این نوع محتوا باید سهم ۱۵ درصدی از ساختار محتوایی صفحه شما داشته باشد.
سعی کنید تصاویری از محل فیزیکی، تیم کاری و فعالیتهای خود هرچند وقت یک بار قرار دهید. گزارش رویدادهایی که در آن شرکت می کنید نیز می تواند به شدت به این فرآیند کمک کند.
هرازگاهی با یکی از همکارانتان گفت وگویی تصویری داشته باشید تا مخاطبان بیشتر با مجموعه شما آشنا شوند و همچنین هویت بیشتری از خود در ذهن مخاطب قرار دهید.
از مخاطبان درباره محصولات و خدمات خود بازخورد بگیرید، سپس آنها را شامل انتقادات، پیشنهادها، توصیه ها و …. مستقيما در صفحه خود برای سایر مخاطبان منتشر کنید.