تعداد سوالات 25 تست میباشد.

قبل از شروع آزمون بهتره به نکات زیر توجه کنید :

  1. کمی دقت
  2. کمی حوصله
  3. صداقت در پاسخ گویی

آماده هستی؟

You must specify a text.
You must specify an email address.